Berekraftig planlegging av leir

Passer for:Lokalgruppe
Klimaavtrykket etter ein leir kan bli stort. Mange menneske skal reise, alle skal ete og det skal gjennomførast aktivitetar. For å redusere utsleppa i samband med ein leir krevast det nøye planlegging.

Velg ein klimaansvarlig i kvar leirkomité. Oppgåver kan vere å planleggje grøn ferdsel, prate med leirstedet om berekraftig mat og sjå an moglegheitene for grøn lading, resirkulering av skrap, og gjenbruk.