Hva er bærekraftsmålene?

Bærekraftsmålene er verdens felles plan for å skape en levelig og rettferdig verden i fremtiden. De består av 17 mål og 169 delmål som i 2015 ble vedtatt av alle FNs 193 medlemsland. Målene går på tvers av økonomi, sosiale forhold og klima- og miljøhensyn. Siden målene skal oppnås innen 2030 kalles de ofte for 2030-agendaen.

Angår oss alle

De 17 bærekraftsmålene gir en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling. Målene er gjensidig avhengige av hverandre, som betyr at alle målene er like viktige for å oppnå en bærekraftig og rettferdig verden. De er også universelle, som betyr at det er like viktig at alle land i verden jobber for å oppnå dem. Dette skiller 2030-agendaen fra sin forgjenger tusenårsmålene fra 2000-2015, som hovedsaklig dreide seg om utviklingsland. FN og verdenssamfunnet gjør en viktig jobb på globalt nivå, men det er helt avgjørende med lokale og nasjonale tiltak for å oppnå målene, også hjemme i Norge.

Hvorfor skal ungdom jobbe med bærekraftsmålene?

Ungdom har aldri vært en større del av befolkningen enn i dag. 1,8 milliarder mennesker er mellom 10 og 24 år. Mange av landene med den største ungdomsandelen er blant verdens fattigste. Med målrettet politikk og investeringer i helse og utdanning, samt inkludering i og tilgang til politiske prosesser, er dagens store ungdomsgenerasjon én av gruppene med størst potensial til å bevege land ut av fattigdom.

Et hovedprinsipp i 2030-agendaen er at ingen skal utelates, «Leaving no one behind». Bærekraftsmål 17 om samarbeid for å nå målene fremhever viktigheten av å inkludere ulike aktører, blant annet sivilsamfunnet, og peker på at velfungerende partnerskap og anerkjennelse av ulike ressurser og erfaringer er avgjørende for å nå målene. Det er viktig at ungdom inkluderes som målgruppe for politikken som utformes, men enda viktigere at ungdom inkluderes i politikkutforming og beslutningsprosesser underveis. I følge FNs befolkningsfond får ungdom i to av tre land ikke delta i å utforme nasjonale utviklingsplaner og strategier for fattigdomsreduksjon. Ungdom sitter på kunnskap som er avgjørende for å oppnå alle bærekraftsmålene, og må ikke kun inkluderes i prosesser hvor typiske ungdomsspørsmål diskuteres. Ungdom faller ofte mellom to stoler, som hverken barn eller voksne. Ungdom skal leve lenge med de politiske valgene som tas i dag og må være med på å forme hvordan verden skal være fremover.